Brainstorming – Creativity Technique to inspire new ideas

طوفان مغزی –  (بارش افكار) یك فرایند تولید نظرات جدید در شرایط آزاد است. طوفان مغزی یك تكنیك در كنفرانس و جلسه است كه افراد فرصت پیدا می‏كنند ایده‏ها و نظرات خودشان را به راحتی مطرح نمایند.

طوفان مغزی اصطلاحی است كه هنگامی كه برای هدف خاص دور هم جمع می‏شوند استفاده می‏شود. این واژه به زبانی ساده به معنای تشویق ابتكار است. قدرمسلم، جهت به حركت درآوردن قوه خلاقیت، بكارگیری چند فكر به مراتب موثرتر از یك فكر است. لذا افراد یك گروه در یك نشست به بحث و تفحص پرداخته و افكار خویش را بازگو كرده و پیرامون آن به گفتگو می‏نشینند. این امر تا زمانی كه تمامی افكار بیان شود، ادامه داشته و قبول یا رد پیشنهادها بعد از ارائه دلیل‏های كافی با رای‏گیری نهایی انجام می‏پذیرد.

عموما بعد از هر نشست »طوفان مغزی« یك دوره تفكر آغاز می‏شود و افراد در پی یافتن جواب شش سوال »چه چیز، چرا، كجا، چگونه، چه زمان و چه كسی« برمی‏آیند. طوفان اندیشه‏ها یا به بیان دیگر طوفان فكری، یكی از روشهای موثر حل مساله در گروه است.

چهار قاعده اساسی که باید در طوفان فکری رعایت شود به شرح زیر است. رعایت این قواعد، منجر به هم‌افزایی در گروه می‌شود که نهایتاً باعث بروز خلاقیت در اعضای گروه می‌شود. بر این اساس، محدودیتی برای مطرح کردن ایده‌ها وجود نخواهد داشت و طی یک فرایند طبیعی و بدون دخالت بیرونی، جمع مستمراً به ایده‌های بهتر دست خواهد یافت.

تمرکز بر کمیت

هرچه تعداد ایده‌هایی که تولید می‌شوند بیش‌تر باشد، احتمال دست یافتن به یک راه‌حل اساسی و اثربخش بیش‌تر است.

اجتناب از انتقاد

اگر در مواجهه اولیه با یک ایده، به جای انتقاد از آن، به توسعه و بهبود آن فکر کنیم، یک جو مناسب برای تولید ایده‌های غیرمعمول فراهم می‌شود؛ و همچنین باعث باز شدن فکر افراد می‌شود و استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه زیادی از راه حل‌های باورنکردنی می‌شود.

استقبال از ایده‌های غیرمعمول

ممکن است ایده‌های غیرمعمول رویکردهای جدیدی را به مسئله فراهم کنند و منجر به راه‌حل‌های بهتری نسبت به ایده‌های معمول شوند.

ترکیب و بهبود ایده‌ها

می‌توان با ترکیب دو ایده خوب، به ایده‌ای بهتر رسید که از هر دو ایده قبلی کامل‌تر باشد.

Advertisements

Getting Good Samples and Data

 Statistics for Six Sigma Made Easy

by Warren Brussee

Issues in Getting Good Data

 Manufacturing Samples and the resultant data have to represent the total population, yet processes controlling the population are often changing dramatically, due to people, shift, environment, equipment, etc.
Sales Sales forecasts often use sampling techniques in their predictions. Yet the total market may have many diverse groups to sample. These groups may be affected by many external drivers, like the economy.
Marketing What data should be used to judge a marketing campaign’s effectiveness, since so many other factors are changing at the same time?

Software Development What are the main causes of software crashes and how would you get data to measure the “crash-resistance” of competing software?
Receivables How would you get good data on the effectiveness of a program intended to reduce overdue receivables, when factors like the economy exert a strong influence and change frequently?
Insurance How can data measuring the satisfaction with different insurance programs be compared when people covered by the programs are not identical?

APQP

Advanced Product Quality Planning

FUNDAMENTALS OF PRODUCT QUALITY PLANNING

 Product Quality Planning is a structured method of defining and establishing the steps necessary to assure that a product satisfies the customer. The goal of product quality planning is to facilitate communication with everyone involved to assure that all required steps are completed on time.
Effective product quality planning depends on a company’s top management commitment to the effort required in achieving customer satisfaction. Some of the benefits of Product Quality Planning are:
• To direct resources to satisfy the customer.
• To promote early identification of required changes.
• To avoid late changes.
• To provide a quality product on time at the lowest cost.
Each Product Quality Plan is unique. The actual timing and sequence of execution is dependent on customer needs and expectations and/or other practical matters. The earlier a work practice, tool, and/or analytical technique can be implemented in the Product
Quality Planning Cycle, the better.
 Ref: Advanced Quality Manual Planning Manual ( AIAG)

Kaizen

Kaizen Adapting the culture

 kaizen2

The Kaizen culture is one that requires discipline and dedication. It is not something that is isolated to management or non-management staff. It is a way of doing business. In adapting TFS culture to The Toyota Way, we should consider matching:
• Job related requirements, including:
o Ways to act
o Ways to think
o Key accountabilities
• Corporate goals
• Staff training and development

 

Human Resources will play a large roll in the facilitation and management of these activities. Translating The Toyota Way into meaningful actions is necessary to encourage and develop the people of TFS. Moments of truth where staff should encounter The Toyota Way are:
• Corporate, Business and Personal goals
• Induction and Orientation
• Job descriptions
• Training and Development
• Policies and Procedures

Strategic Management

  Strategic Management Definition

Strategic management involves the formulation and implementation of the major goals and initiatives taken by a company’s top management on behalf of owners, based on consideration of resources and an assessment of the internal and external environments in which the organization competes.

strategy_concept-svg

Strategic management provides overall direction to the enterprise and involves specifying the organization’s objectives, developing policies and plans designed to achieve these objectives, and then allocating resources to implement the plans. Academics and practicing managers have developed numerous models and frameworks to assist in strategic decision making in the context of complex environments and competitive dynamics.Strategic management is not static in nature; the models often include a feedback loop to monitor execution and inform the next round of planning. Continue reading “Strategic Management”