Benefits of Strategic Management

Untitled

Strategic management allows an organization to be more proactive than reactive in shaping its own future; it allows an organization to initiate and influence (rather than just respond to) activities—and thus to exert control over its own destiny.

(Strategic Management,CONCEPTS AND CASES, Fred R. David)

نشانه های ساختار سازمان با اثربخشی پایین

از نشانه های یک ساختار سازمانی با اثربخشی پایین می توان به موارد زیر اشاره کرد

– سطوح متعدد مدیریت 😑😑

– تشکیل جلسه های بیش از حد و مشارکت تعداد زیادی از این افراد در این جلسه ها 😕😕😕

– توجه بسیار زیاد در حل این تضادها و اختلاف های بین واحدها😁😁😁😁

– حیطه نظارت بسیار وسیع و رویارویی با تعداد زیادی بده تامین نشده 😢😢😢😢😢😢😢

@@@ این ها رو من نمی گم، آقای #فرد_آر_دیوید، نویسنده و مشاور کسب و کار می که.

>>>> چقدر چنین سازمانی با آیتم های اشاره شده در بالا برام آشناست. 😕😕😕😕😕